Podsumowanie 2018 roku za nami!

Około 130 osób uczestniczyło w walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się wczoraj (23.02.2018) w budynku naszej remizy. W spotkaniu podsumowującym poprzedni rok nie zabrakło również zaproszonych gości.

Kilka minut po godzinie 17:00 prezes OSP w Gdowie przywitał przybyłych strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt Przemysława Przęczka, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Władysława Kucharskiego,  v-ce prezesa Powiatowego Zarządu Związku OSP druha Ryszarda Łanoszkę, wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, Jana Zawałę, Józefa Obrała – radnych Gminy Gdów oraz Ks. Jana Gibałę – druha naszej straży.
Po przywitaniu gości prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2018 r. Następnie swoje podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Gdowie, które przedstawiły Julia Kupiec i Julia Drożdż. W dalszej części zostały wręczone certyfikaty dla niedawno utworzonej Dziecięcej Drużynie Pożarniczej przy naszej OSP. Dziecięca Drużyna Pożarnicza w swoich szeregach skupia dzieci już w wieku nawet 4 lat. Obecnie dziecięca drużyna skupia 12 członów. Opiekunami nowo powstałej drużyny pożarniczej są: Prezes naszej straży Zbigniew Gumułka oraz druhna Maria Kasprzyk. Następnie Prezes oraz Naczelnik gdowskiej OSP oraz Wójt Gminy Gdów podziękowali wszystkim firmom oraz instytucjom, które w ubiegłym roku pomagały naszej jednostce, w realizowaniu naszych celów i zamierzeń. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie finansowe, które zaprezentował skarbnik naszej jednostki Druh Dariusz Nowak. Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęciu planów do realizacji w roku bieżącym głos zabrali zaproszeni gości. Dziękowali oni za naszą gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, owocną współpracę z samorządem i władzami strażackimi, a także życzyli wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i służbie strażackiej.