Młodzież

Od kilkudziesięciu lat przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie działa męska i żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Trudno jest określić dokładną datę jej powstania. W MDP następuje ciągła wymiana pokoleń. Osoby, które ukończą 18 rok życia stają się członkami czynnymi lub członkami wspierającymi, a nieliczni rezygnują z bycia w straży. Obecna MDP istnieje od 2010r., ale są w niej osoby, które działają już od 2008r. a są takie, które zapisały się dopiero w 2013r. Większość członków MDP mieszka w Gdowie. Są to głównie uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie, Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie oraz licealiści z miejscowego Zespołu Szkół. Młodzież często zachęca swoich kolegów, aby zapisali się do MDP. Część drużyny to osoby, których rodzice lub dziadkowie działają w OSP. W ten sposób podtrzymują wielopokoleniowe tradycje rodzinne. W drużynie są też osoby, które będąc w przedszkolu lub w szkole podstawowej były z wizytą w remizie. Oglądali oni sprzęt, wyposażenie, samochody i poznawali na czym polega praca strażaka. To wszystko tak ich zafascynowała, że teraz działają w MDP. Podstawowe zadania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontariacka i charytatywna. Poza standardową działalnością (tj. zbiórki, szkolenia, ćwiczenia czy wyjścia reprezentacyjne) OSP zapewnia członkom MDP możliwość uczestnictwa w wielu innych imprezach, jak również możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia codziennego. Mnóstwo działań wykonywanych jest specjalnie dla młodych strażaków. Każdego roku dla młodzieży organizowany jest czas wolny w ramach wakacji i ferii. Elementami czynnego wypoczynku są m.in. wycieczki, biwaki, szkolenia oraz udział w międzynarodowych wymianach młodzieży itp.

Opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest dh Zbigniew Gumułka. Pełni on także funkcję m.in. członka Komisji ds. Młodzieży działającej przy Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP w Krakowie, Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży działającej przy Oddziale Powiatowym Związku OSP RP w Wieliczce, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Dh Zbigniew Gumułka stale stara się poszerzać swoją umiejętności i kwalifikacje. W dniach 22 – 27 października 2013r. uczestniczył w Polsko-Niemieckim Seminarium dla Opiekunów MDP. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym dla Młodzieżowych Drużyn Pożarnych Turyngii w Hümpfershausen. Celem seminarium było podniesienie jakości polsko-niemieckich spotkań MDP, pomoc w nawiązaniu współpracy, wymiana doświadczeń, przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Tematem przewodnim spotkania były metody pracy z dziećmi – kandydatami do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr. Opiekunkami MDP w Gdowie są także Maciej Gibała, Maria Kasprzyk i Magdalena Surowiec. Pomaga Mateusz Pieprzyk, który niedawno przeszedł do OSP i Kamil Łyduch, który zrobi to niebawem.

W 2014r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gdowa została wyróżniona w V edycji ogólnopolskiego konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na wzorową MDP i jej opiekuna. Konkurs organizowany jest corocznie przez Związek OSP RP w Warszawie. Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna miał na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).